ژورنال کلاب

تعداد بازدید:۱۰۴۰

 

                                                                   سال 94
آذر دکتر فیروز  امانی 1 و 2  دکتر نسرین فولادی 1 و
دی  دکتر افشان شرقی 1 و دکتر سعید صادقیه اهری 1 و
بهمن  دکتر فیروز امانی 1 و دکتر نسرین فولادی 1 و 2 
اسفند  دکتر افشان شرقی 1 و 2  دکتر سعید صادقیه اهری 1 و2 

 

 

                                                                   سال 95
فروردین دکترسعید صادقیه اهری 1 و 2 دکتر نسرین فولادی 1 و 2  مهر  دکتر فیروز امانی 1 و 2   
اردیبهشت دکتر سعیدصادقیه اهری 1 و 2    آبان دکتر سعید صادقیه اهری1 و 2 دکتر نسرین فولادی 1 و 2
خرداد دکتر سعید صادقیه اهری 1 دکتر نسرین فولادی 1 و آذر دکتر افشان شرقی 1 و 2  دکتر خاطره عیسی زاده 1 و
تیر دکتر سعید صادقیه اهری 1 و 2 دکتر افشان شرقی 1 و 2  دی  دکتر فیروز امانی 1 و دکتر سعید صادقیه اهری 1 و
مرداد دکتر خاطره عیسی زاده 1 و 2  دکتر نسرین فولادی 1 و 2  بهمن دکتر خاطره عیسی زاده 1 و دکتر نسرین فولادی 1 و 2 
شهریور دکتر سعید صادقیه اهری دکتر فیروز امانی 1 و اسفند  دکتر سعید صادقیه اهری 1 و دکتر فیروز امانی 1 و 2 

 

                                                                   سال 97
فروردین دکترحامد زندیان 1 و 2 و 3 و 4 دکترنسرین ن فولادی 1 و 2 مهر  دکتر فرهاد پورفرضی 1 و 2  دکتر افشان شرقی 1 و
اردیبهشت دکتر فیروز امانی 1 و 2  دکتر افشان شرقی 1 و آبان دکتر سعید صادقیه 1 و دکتر فیروز امانی 1 و
خرداد دکتر فرهاد پورفرضی 1 و 2  دکتر خاطره عیسی زاده 1 و آذر دکتر حامد زندیان 1 و 2  دکتر نسرین فولادی 1 و 2 
تیر دکتر فیروز امانی 1 و 2 دکتر سعید صادقیه 1 و 2 دی  دکتر افشان شرقی 1و2 دکتر خاطره عیسی زاده 1 و
مرداد دکتر حامد زندیان 1 و 2 دکتر نسرین فولادی 1 و 2 بهمن دکتر فرهاد پورفرضی 1 و دکتر سعید صادقیه 1 و2
شهریور دکتر خاطره عیسی زاده 1 و 2    اسفند  دکتر فیروز امانی 1 و2 دکتر حامد زندیان 1و2 و 3

 

                                                                   سال 98
فروردین دکتر خاطره عیسی زاده 1 و 2  دکتر نسرین فولادی 1 و 2 و 3 مهر  دکتر فیروز امانی 1 دکتر حامد زندیان 1 و 2 و 3
اردیبهشت دکتر  افشان شرقی 1 و  و 3   آبان دکتر افشان شرقی1 ،2 دکتر نسرین فولادی 1، 2
خرداد دکتر فیروز امانی 1 و 2  دکتر حامد زندیان 1 و آذر دکتر  دکتر 
تیر دکتر  فرهاد پور فرضی 1 و 2  دکتر نسرین فولادی دی  دکتر  دکتر 
مرداد دکتر افشان شرقی 1 و 2 دکتر  بهمن دکتر  دکتر 
شهریور دکتر سعید صادقیه و 2  دکتر خاطره عیسی زاده و 2 اسفند  دکتر  دکتر 

 

سال 1399
فروردین     مهر دکتر فیروز امانی 1  دکتر خاطره عیسی زاده 1
اردیبهشت     آبان دکتر حامد زندیان دکتر افشان شرقی 1
خرداد دکتر سعید صادقیه 1 و 2و 3 دکتر خاطره عیسی زاده آذر دکتر  دکتر 
تیر دکتر فیروز امانی 1 و 2 دکتر حامد زندیان 1 و 2 و 3 دی دکتر  دکتر 
مرداد     بهمن دکتر حامد زندیان 1 و 2 و 3 دکتر افشان شرقی 1 و 2
شهریور دکتر افشان شرقی 1و2و3و4 دکتر نسرین فولادی 1 اسفند دکتر خاطره عیسی زاده 1 و 2 دکتر نسرین فولادی 1 و 2

 

سال 1400
فروردین     مهر دکتر  دکتر 
اردیبهشت دکتر فیروز امانی 1 دکتر حامد زندیان 1 و 2 آبان دکتر  دکتر 
خرداد دکتر افشان شرقی 1 و 2 دکتر خاطره عیسی زاده 1 آذر دکتر  دکتر 
تیر دکتر فیروز امانی 1 دکتر نسرین فولادی 1 و 2 دی دکتر  دکتر 
مرداد دکتر حامد زندیان 1 و 2 دکتر افشان شرقی 1 و 2 بهمن دکتر  دکتر 
شهریور دکتر خاطره عیسی زاده 1و2 دکتر سهراب ایرانپور 1 و 2 اسفند دکتر  دکتر 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰