ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۶۰۹

‌‌دکتر بهمن بشردوست : رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
رتبه علمی: دانشیار؛ رشته تحصیلی: دکترای متخصص داخلی و فوق تخصصی نفرولوژی 

پست الکترونیکی 
تلفن تماس ۳۳۵۳۴۷۳۵؛ دورنویس ۳۳۵۳۴۶۹۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵

سوابق پژوهشی در: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹