گروه پوست و روانپزشکی

تعداد بازدید:۲۰۷۱

‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه: دکتر حسن عدالتخواه 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: بیماریهای پوست 

پست الکترونیکی 


سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی،  سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹