سخنرانی ها و بازدیدهای دوره ای

تعداد بازدید:۶۵۶

سخنرانی ها و بازدیدهای دوره ای ارزیابی و تماس با جامعه

عنوان بازدیدهای دانشجویان

فرم گزارش بازدیدپزشکی جامعه نگر

گزارش فعالیتهای پزشک جامعه نگر 1 و 2 و 3 و 4

سخنرانی ها ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5

بازدیدهای دوره ای

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۲