گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

تعداد بازدید:۸۱۷۲

مدیر گروه: دکتر افشان شرقی 

سمت علمی: دانشیار 

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
تلفن مستقیم 33534741
تلفنخانه   33534693 و 33534732 داخلی 315 - 045

پست الکترونیکی a.sharghi@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۰۳ تیر ۱۴۰۰