کمیته امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید:۱۸۱۳
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس 33534735 دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو 33534698
دکتریوسف محمدی کبار عضو 33534677 دکتر عسگر آرمون عضو 33534677
حاج آقا عبدالله اسدی  عضو 33534696 کاظم آخربین عضو 33534699
دکتر عبداله مهدوی  عضو   حجت الله خانزاده عضو 33534681
دکتر کاظم معاضدی  عضو 33534696 حسن لطفی  عضو 33534697
محمد لوایی  عضو 33534852 دکتر بینا شهباززادگان عضو  
دکتر محمد رضا اصلانی  عضو 33524436 محمد جعفری عضو  33534689
دکتر بهنام محمدی  عضو  33524436      
لیلا داداشی  عضو  33534678      
اللهوردی وفادار  عضو  33534686   عضو و دبیر  
           

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱