شورای پژوهش و پایان نامه

تعداد بازدید:۷۳۹۸
اعضای شورای پژوهشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام و نام خانوادگی سمت در شورا نام و نام خانوادگی سمت در شورا
دکتر اعظمی، احد عضو دکتر ایرانپرور، منوچهر عضو
دکتر امانی، محمد عضو دکتر انتظاری، مسعود عضو
دکتر پناهپور، حمدالله عضو دکتر پیرزاده، اکبر عضو و رئیس
دکتر رضوی، مریم السادات عضو دکتر صادقیه اهری، سعید عضو
دکتر گل محمدی، محمدقاسم عضو دکتر محمدشاهی، جعفر عضو
دکتر محمدیان، علی عضو دکتر میرزا رحیمی، مهرداد عضو
دکترنجف زاده، نوروز عضو نفت چی، پروانه دبیر

تلفن‌های تماس: دبیر شورا ۳۳۵۱۲۰۰۶؛ رئیس شورا ۳۳۵۱۰۰۵۶؛ دورنویس ۳۳۵۱۰۰۵۷ - ۰۴۵
محل برگزاری: اتاق جلسه ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی. تقویم شورای پژوهشی

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۸