گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

تعداد بازدید:۱۳۷۲۸

رسالت گروه :

گروه فیزیولوژی برآن است که دانشجویانی با معلومات، فعال و پژوهشگر تربیت نماید تا در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند. 

 

 

مدیر گروه

دکتر علی عابدی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکی a.abedi@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، 

شرح وظایف مدیر گروه 

الف – تهیه برنامه های اجرائی وظائف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشور ت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
ب- ابلاغ برنامه های اجرائی وظائف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضاء گروه.
ج- نظارت بر کلیه فعالی تهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
د- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
ه - تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.
ز- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
ح – انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده.
ط – پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه رأسًا یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
ی- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

برنامه هفتگی گروه فیزیوولوژی -دانشجویان پزشکی- دندان و دارو- نیمسال دوم 1402-1401

برنامه هفتگی دانشجویان ارشد فیزیولوژی -نیمسال دوم 1402-1401

آخرین ویرایش۰۸ اسفند ۱۴۰۱