گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

تعداد بازدید:۱۵۲۴۹

رسالت گروه :

گروه فیزیولوژی برآن است که دانشجویانی با معلومات، فعال و پژوهشگر تربیت نماید تا در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند. 

 

 

مدیر گروه

دکتر حکیمه سعادتی 

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم اعصاب 

رتبه علمی: دانشیار 

پست الکترونیکی h.saadati@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات ، 

شرح وظایف مدیر گروه 

الف – تهیه برنامه های اجرائی وظائف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشور ت اعضاء گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
ب- ابلاغ برنامه های اجرائی وظائف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضاء گروه.
ج- نظارت بر کلیه فعالی تهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
د- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
ه - تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.
ز- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
ح – انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده.
ط – پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه رأسًا یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
ی- ارزیابی کار سالانه اعضاء گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.

 

تلفن تماس: 33534686 داخلی 202 و 307

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲