گروه ژنتیک و پاتولوژی

تعداد بازدید:۲۴۴۰

مدیر گروه

 

 

 

دکتر بهزاد داورنیا

رشته تحصیلی: ژنتیک پزشکی 

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکی b.davarnia@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۹