گروه ژنتیک و پاتولوژی

تعداد بازدید:۲۹۸۹

مدیر گروه

دکتر بهزاد داورنیا

رشته تحصیلی: ژنتیک پزشکی 

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکی b.davarnia@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱