گروه ژنتیک و پاتولوژی

تعداد بازدید:۳۹۷۰

مدیر گروه

دکتر بهزاد داورنیا

رشته تحصیلی: ژنتیک پزشکی 

رتبه علمی: استادیار 

پست الکترونیکی b.davarnia@arums.ac.ir

‌‌سوابق پژوهشی: ‌‌‌‌سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات 

 

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045 داخلی 327

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲