گروه جراحی

تعداد بازدید:۸۳۲۶

مدیر گروه 

‌‌‌‌‌‌‌
دکتر امیر احمد عرب زاده
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی جراحی عروق

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: amir.arabzadeh@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علمی سنجی ، ‌‌‌‌سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰