گروه جراحی

تعداد بازدید:۹۴۳۱

مدیر گروه 

‌‌‌‌‌‌‌
دکترحسن اصغری 
رشته تحصیلی :دکترای تخصصی جراحی عمومی 

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: h.asghri@arums.ac.ir


سوابق پژوهشی: سامانه علمی سنجی ، ‌‌‌‌سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲