مرکز آموزش مهارتهای بالینی CSC

تعداد بازدید:۵۳۰۷


‌‌شرح وظائف مرکز آموزش مهارتهای بالینی

آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان پزشکی و کلیه رشته های مرتبط پزشکی شامل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی، مامائی.
آموزش حین خدمت دانش آموختگان و کارکنان مراکز درمانی و شبکه بهداشتی کشورمثل پزشکان عمومی، پرسنل پرستاری، پرسنل فوریتهای پزشکی شاغل در مراکز بهداشتی، درمانی و مراکز اورژانس. خودآموزی مانند استفاده از بسته های آموزشی، جزوات آموزشی، مولاژها، ویدئو. تولید مواد کمک آموزشی مثل عکس، فیلم، اسلاید، جزوات آموزشی. برگزاری امتحانات عملی به ویژه امتحانات ایستگاهی.


اهمیت آموزش مهارتهای بالینی
یکی از ویژگیهای آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری مهارتهای عملی در کنار حیطه های دانشی و نظری می باشد. این خصوصیت دانش پزشکی باعث شده است تا از دیرباز دانشجویان، پا به پای استادان خود در بیمارستانها وبر بالین بیماران به مشاهده و تمرین مهارتهای عملی لازم بپردازند. در دهه اخیر با علمی تر شدن فرایند آموزش و اهمیت ارزشهای مطرح در اخلاق پزشکی (رعایت حقوق بیمار)، روشهای سنتی مورد سوال قرارگرفته اند و در حال حاضر در سرتاسر دنیا برنامه های تمرین عملی روی مانکن فراهم شده است و مراکز مهارتهای بالینی (csc ) بدین منظور راه اندازی شده است.


برنامه مهارتهای بالینی(CSC) 

برنامه کلی مهارتهای بالینی (CSC) قبل از اکسترنی 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱