اعضای هیات علمی گروه داخلی

تعداد بازدید:۷۶۲۸

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/kpea776a7f87n1.jpg

دکتر عباس یزدان بد

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Abbas_Yazdanbod

پست الکترونیک:a.yazdanbod@arums.ac.ir

رزومه

دکترعلیرضا شایگان نژاد

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش وکبد بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Shayghannejad

پست الکترونیک:a.shayeghannejad@arums.ac.ir

رزومه

دکتر بهنام ساجدی 

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behnam_Sajedi

پست الکترونیک:

رزومه

دکتراحمد شکردرگاهی

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_ShokrDargahi

پست الکترونیک:a.shokdarghahi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/ifn1oe8l4bgwgb.jpg

دکتراسماعیل فرزانه

دکترای تخصصی پزشکی پزشکی قانونی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Esmaeil_Farzaneh

پست الکترونیک:e.farzaneh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/1mww2gvnf6hze.jpg

دکترحسن قبادی مراللو

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Ghobadimarallu

پست الکترونیک:h.ghobadi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/gpgnbdk15n534k.png

دکترسعید حسینی نیا

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Hoseininia

پست الکترونیک:s.hoseininia@arums.ac.i

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/w1flvyqgjipx73e8.jpg

 دکترعلی حسین صمدی تکلدانی

دکترای فوق تخصصی بالینی  بیماری‌های ریه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/AliHossein_Samadi

پست الکترونیک:Ah.samadi@arums.ac.ir

رزومه 

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/6hl63x1g6h35q2.png

دکترمنوچهر ایران پرور

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Manouchehr_IranparvarAlamdari

پست الکترونیک:m.iranparvar@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/t2t3yw1ggsg9wu.png

دکترمریم قوامی

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Ghavami

پست الکترونیک:m.ghavami@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/9zmyvy3vk03ktf.jpg

دکتراحد اعظمی سامیان

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ahad_Azami

پست الکترونیک:a.azami@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/1ck0sqd7f1at6.png

دکترافسانه انتشاری مقدم

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Enteshari

پست الکترونیک:a.enteshari@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/l7j4ezhxtzchy7.jpg

دکتریوسف محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Yosef_MohammadiKebar

پست الکترونیک:y.mohammadikebar@arums.ac.ir

رزومه

دکتر الهام نژاد سیفی  

دکترای فوق تخصص روماتولوژی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

رزومه

 

دکتر سارا جلالی جیوان  

دکترای فوق تخصص روماتولوژی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/edzene3n6xfv26.png

دکتر بهمن بشردوست

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی:دانشیار

                                لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Bahman_Bashardoust

پست الکترونیک:b.bashardoust@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/p4z108fkfr1lgv.png

دکترسوسن محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Susan_MohammadiKebar

پست الکترونیک:s.mohammadi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/y0deij1hya8uy2.jpg

دکترسمیه متین

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:دانشیاری

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Somaieh_Matin

پست الکترونیک:s.matin@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/ytvtgjdgrmbwtf.jpg

دکترآناهیتا ذاکری

دکترای تخصصی پزشکی  بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Anahita_Zakeri

پست الکترونیک:a.zakeri@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/rc2tstqby3nn7m2a.jpg

دکترشفق علی عسگرزاده

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Shafagh_AliAsgrzadeh

پست الکترونیک:sh.aliasgharzadeh@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/l5sm8pk3ox1fpr.png

دکترسیده نازلی جواهری

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/SeyedehNazli_Javaheri

پست الکترونیک:n.javaheri@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/i933q3kvdfak36.png

دکترمهدی پورقاسمیان

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Pourghasemian

پست الکترونیک:m.pourghasemian@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/abja7h5wuu6cz0.png

دکترعفت ایرانی جم

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Effat_Iranijam

پست الکترونیکی: e.iranijam@arums.ac.ir

رزومه

دکتر رامین نسیمی دوست ازگمی

دکترای تخصصی طب سنتی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://

پست الکترونیکی:

رزومه

دکتر آرزو معینی جزنی

دکترای تخصصی طب سنتی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://

پست الکترونیکی:

رزومه

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۳