درباره معاونت

تعداد بازدید:۲۰۷۸

پیشرفت و تعالی هرجامعه در تمام حوزه ها اعم از اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و بهداشتی درمانی در گروی انجام پژوهش و تولید علم می باشد. با توجه به اهمیت و ضرورت انجام فعالیت های پژوهشی در مراکز آموزشی پژوهشی، نیاز به یک واحد سازمان یافته برای ساماندهی و انجام برنامه ریزهای کلان پژوهشی در دانشگاه ها بویژه دانشکده پزشکی احساس می شد که براین اساس معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی در تاریخ 29/9/1398 بطور مجزا از معاونت آموزشی جدا شد. 

با توجه به اینکه معاونت پژوهشی دانشکده براساس سیاست گذاری های کلان پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همسو با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل فعالیت دارد، در تلاش است که فرآیندها، فرم ها، بسترهای پژوهشی مناسب، و آیین نامه های لازم را همراه با نظارت و رعایت اصول اخلاقی برای اعضای هیات علمی، فراگیران و صاحبان فرایند فراهم نماید.

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲