کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

تعداد بازدید:۲۳۰۲
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر جعفرمحمدشاهی عضو و رئیس حافظ میرزانژاد عضو
دکتر حکیمه سعادتی عضو دکتر بهنام محمدی  عضو
محمدجعفری عضو  حجت اله خانزاده  عضو 
محمود نجفی عضو  میترا اوجی عضو 
ایرج بذل عضو  فرزاد عسگری عضو 
حسن لطفی  عضو و دبیر سید بهزاد اجلالی عضو 

تلفنخانه 33534732 و 33534734 (045 برای خارج از استان)

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۳