کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

تعداد بازدید:۱۹۴۳
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر یوسف محمدی کبار عضو
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو دکتر بهنام محمدی  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو  کاظم آخربین عضو 
محمدجعفری عضو  حجت اله خانزاده  عضو 
محمود نجفی عضو  محمدرضا عیسی زاده  عضو 
حسن لطفی  عضو و دبیر خالق بایرامی  عضو 

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) ریاست دانشکده، مدیریت امور عمومی دانشکده

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۱