کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

تعداد بازدید:۲۲۳۲
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر جعفرمحمدشاهی عضو و رئیس دکتر یوسف محمدی کبار عضو
دکتر حکیمه سعادتی عضو دکتر بهنام محمدی  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو  ایراندخت جعفری عضو 
محمدجعفری عضو  حجت اله خانزاده  عضو 
محمود نجفی عضو  محمدرضا عیسی زاده  عضو 
حسن لطفی  عضو و دبیر    

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) ریاست دانشکده، مدیریت امور عمومی دانشکده

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲