کمیته نظارت بر آزمون ها

تعداد بازدید:۲۸۲۹

اعضای کمیته نظارت بر آزمون های تئوری و بالینی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر جعفرمحمدشاهی عضو و رئیس کمیته 33534735 دکتر حکیمه سعادتی عضو 33534698
دکتر یوسف محمدی کبار عضو 33534677 دکتر بهنام محمدی عضو 33524436
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو 33524436 ایراندخت جعفری عضو و دبیر  33534699
حسن لطفی  عضو 33534697 محمد جعفری عضو 33534689
محمود نجفی عضو 33534690 دکتر عسگر آرمون عضو 33534690
سیده مدینه انجمنی  عضو 33534677 محمد صاحبقران فرد  عضو  33534690

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
شرح وظائف کمیته نظارت بر آزمون ها

آخرین ویرایش۲۸ تیر ۱۴۰۲