دفتر مطالعات و توسعه آموزش EDO

تعداد بازدید:۷۲۸۵

به طور معمول، امور آموزشی در دانشکده¬ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموماً توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و از آنجا که معاونت آموزشی تلاش دارد جهت تحول، تغییر، تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش بصورت نظام مند عمل نماید. این امر لازم است توسط واحدی اختصاصی به نام «واحد توسعه آموزش» به عنوان بازوی توسعه تحقق یابد
این دفتر در چهار محور توسعه آموزش فعالیت خواهد نمود:
۱- برنامه ریزی ۲- ارزشیابی ۳- پژوهش درآموزش ۴- آموزش و توانمند سازی اعضاء هیأت علمی
دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با استفاده از امکانات و ظرفیتهای بالقوه موجود در مراکز تابعه، می تواند در سطحی بسیار وسیع در حوزه¬ های گسترش آموزش با شناخت نیازهای جامعه هدف خود، در تحقق اهداف توسعه آموزش بسیار مؤثر باشد. جهت تحقق این امر و به منظور ارتقاء کیفیت آموزش در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استراتژیک آموزشی دانشگاه، دفتر توسعه آموزش
( Education Development Office: EDO ) در دانشکده پزشکی اردبیل در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ تشکیل گردید.
رسالت:
ارتقای کیفیت آموزشی در زمینه های برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های آموزشی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و کمک به رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده.

EDO

 شرح وظایف مراکز و دفاتر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی 

 

 برنامه زمان بندی برگزاری کارگاه نسخه نویسی و اصول تجویز منطقی دارو

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۴۰۲