گروه کودکان

تعداد بازدید:۹۰۳۵

 

دکتر مهرداد میرزا رحیمی: عضو هیات علمی  و مدیر گروه کودکان

دکتر مهرداد میرزا رحیمی
رتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: کودکان

‌‌‌‌‌‌سوابق پژوهشی:
Google Scholar
سامانه علم سنجی دانشگاه
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه
پست الکترونیکی: m.mirzarahimi@arums.ac.ir‌‌
 

 

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷