شورای آموزشی

تعداد بازدید:۵۳۱۴
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام خانوادگی، نام سمت در شورا نام خانوادگی، نام سمت در شورا
دکتر بهمن بشردوست  عضو و رئیس شورا دکتر حکیمه سعادتی  عضو
دکتر یوسف محمدی کبار عضو دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو دکتر علی اکبر فضائلی  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی عضو دکتر هادی پیری عضو
دکتر حسن عدالتخواه عضو دکتر مهرداد میرزارحیمی عضو
دکتر کاظم معاضدی عضو  دکتر محسن سقا عضو 
دکتر علی عابدی  عضو کاظم آخربین دبیر شورا

تلفن تماس با دبیر شورا 33534699-045

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده( شش ماهه اول 1401)

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده( شش ماهه دوم 1401)

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۴۰۱