شورای آموزشی

تعداد بازدید:۵۷۸۳
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام و نام خانوادگی سمت در شورا نام و نام خانوادگی سمت در شورا
دکتر بهمن بشردوست  عضو و رئیس شورا دکتر حکیمه سعادتی  عضو
دکتر یوسف محمدی کبار عضو دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو دکتر علی اکبر فضائلی  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی عضو دکتر هادی پیری عضو
دکتر حسن عدالتخواه عضو دکتر مهرداد میرزارحیمی عضو
دکتر کاظم معاضدی عضو  دکتر محسن سقا عضو 
دکتر علی عابدی  عضو ایراندخت جعفری  دبیر شورا
دکتر  عسگر آرمون  عضو     

تلفن تماس با دبیر شورا 33534699-045

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده( شش ماهه اول 1402)

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۴۰۲