شورای آموزشی

تعداد بازدید:۶۶۹۱
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام و نام خانوادگی سمت در شورا نام و نام خانوادگی سمت در شورا
دکتر جعفر محمد شاهی عضو و رئیس شورا حافظ میرزانژاد اصل عضو
دکتر یوسف محمدی کبار عضو دکتر سمیه متین عضو
دکتر حسن اصغری عضو  دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر محمدرضا اصلانی عضو دکتر علی اکبر فضائلی عضو
دکتر حسین دوستکامی عضو دکتر هادی پیری عضو
دکتر کاظم معاضدی عضو دکتر حسین کلارستاقی عضو 
دکتر حکیمه سعادتی عضو معصومه هدایتی عضو
دکتر عبدا... مهدوی عضو دکتر رامین سلیم نژاد عضو
دکتر  عسگر آرمون  عضو  ایراندخت جعفری  دبیر شورا

تلفن تماس با دبیر شورا 33534699-045

تقویم برگزاری جلسات شورای آموزشی دانشکده( شش ماهه اول 1403)

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۴۰۳