ثبت نام کارگاه/ همایش

فرم ثبت نام کارگاه ها و همایش های دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
 • شرکت کنندگان مجاز در کارگاه/همایش: افرادی که فرم زیر را تکمیل کنند
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*لطفا مشخصات خود را بطور کامل بارگذاری نمایید
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • سمت*
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • پست الکترونیکی*ایمیل فعال درج شود
  6
 • کارگاه یا همایش مورد نظر*با توجه به موضوع و گروه هدف انتخاب شود
  7
 • کارگاه یا همایش پیشنهادی تان*تعداد درخواست ملاک تشکیل کارگاه خواهد بود
  8
 • تاریخ تکمیل فرم*
  9