گروه علوم تشریحی

تعداد بازدید:۱۶۳۵۷

مدیر گروه: دکتر حسین کلارستاقی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی علوم تشریح

پست الکترونیکی:h.kalarestaghy@arums.ac.ir 

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات،

 

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045 داخلی 320

 

آشنائی بیشتر و رسالت و چشم انداز گروه

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲