گروه علوم تشریحی

تعداد بازدید:۱۴۰۸۱


مدیر گروه: دکتر محسن سقا

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: علوم تشریحی

پست الکترونیکی: m.sagha@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات،

آشنائی بیشتر و رسالت و چشم انداز گروه

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱