کارآموزی و کارورزی

تعداد بازدید:۳۳۴۸
 

کارورزی

طرح های درس

دکتر سعید صادقیه اهری 1 دکتر سهراب ایرانپور 1 دکتر افشان شرقی 1 دکتر نسرین فولادی 1
دکترفیروز امانی 1 دکتر خاطره عیسی زاده1 دکتر حامد زندیان 1  

کوریکولوم آموزشی ، برنامه آموزشی ماهانه  ، فرایند طی دوره

منابع و جزوات 

دکتر سعید صادقیه اهری  دکتر سهراب ایرانپور1 دکتر افشان شرقی 1 دکتر نسرین فولادی 1
دکتر فیروز امانی 1و2و3 و4 و5 و6و7 دکتر خاطره عیسی زاده 1 دکتر حامد زندیان 1،2،3  

فرمهای مرتبط ( فرم حضور و غیاب ، ارزشیابی دانشجویان پزشکی دردوره کارورزی ، لیست کتابها وجزوات امانت داده شده ، برگه حضور غیاب دانشجویان پزشکی بخش بهداشت , صورت جلسه امتحان پایان دوره ، نمرات اوراق امتحانی ، فرم تعهد مقررات انضباطی ، معرفی به بخش ، مشخصات دانشجویان دوره کارورزی ، معرفی نامه به بهداشت استان )

لوگ بوک 

کار آموزی 

طرح های درس 

دکتر سعید صادقیه اهری 1و2و3 دکتر سهراب ایرانپور  دکتر افشان شرقی1 دکتر نسرین فولادی 
دکتر فیروز امانی  دکتر خاطره عیسی زاده 1 دکتر سهراب ایران پور1 و2 و3 دکتر مرتضی عالیقدر1و2

کوریکولوم آموزشی ، برنامه آموزشی ماهانه  ، فرایند طی دوره 

منابع و جزوات کارآموزی 

دکتر سعید صادقیه اهری 1 و2  دکتر افشان شرقی 1و 2و 3   دکتر نسرین فولادی 1،2،3
دکتر خاطره عیسی زاده 1،2،3،4 بهورزی1110 ،1،2،3،4،5،6،7،8،9

دکتر مرتضی عالیقدر ،1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11

،12،13،14،15

دکتر سهراب ایران پور 1 و  2    

فرمهای مربتط (فعالیت های علمی ،فرم حضوروغیاب ، ارزشیابی دانشجویان ، لیست کتابها وجزوات امانت داده شده ، برگه حضور غیاب دانشجویان پزشکی بخش بهداشت ، صورت جلسه امتحان پایان دوره ، فرم نظر سنجی ، نمرات اوراق امتحانی ، فرم تعهد مقررات انضباطی ، معرفی به بخش ، مشخصات دانشجویان ، معرفی نامه به بهداشت شهرستان )

لوگ بوک 

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۴۰۱