آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۴۴۹۳


‌‌‌‌‌‌‌نام و نام خانوادگی: حجت الله خانزاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: ژنتیک

سمت: مسئول امور آزمایشکاه ها


تلفن و دورنویس ۳۳۵۳۴۶۸۱ ‌‌‌
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵

پست الکترونیکی h.khanzadeh@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۷