مشاور امور اجرایی و دانشجویی

تعداد بازدید:۹۴

حافظ میرزانژاد اصل

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد انگل شناسی

پست الکترونیکی : h.mirzanejad@arums.ac.ir

 

آخرین ویرایش۱۴ فروردین ۱۴۰۳