گروه پزشکی پیشگیری و اجتماعی

تعداد بازدید:۹۱۲۴

مدیر گروه: دکتر خاطره عیسی زاده فر

سمت علمی: دانشیار 

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
پست الکترونیکیkh.isazadehfar@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

 

تلفن تماس: 33534741 داخلی 315
تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۳