گروه پوست، چشم و اورولوژی

تعداد بازدید:۳۳۸۰

‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه: دکتر علی حسین خانی 

مرتبه علمی: استادیار 

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی اورولوژی 

پست الکترونیکی a.hosseinkhani@arums.ac.ir


سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی،سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲