گروه روانپزشکی و نورولوژی

تعداد بازدید:۱۱۹۵۵

‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه:

دکتر قاسم فتاح زاده اردلانی

مرتبه علمی:دانشیار

رشته تحصیلی: دکترای تخصصی نورولوژی

پست الکترونیکیgh.fattahzadeh@arums.ac.ir 


سوابق پژوهشی: سامانه علوم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
 

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲