گروه بیماریهای داخلی

تعداد بازدید:۱۰۱۲۷

‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌دکتر احد اعظمی

رتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: روماتولوژی

سوابق پژوهشی:

Google Scholar


سامانه علم سنجی دانشگاه

‌‌‌‌‌‌
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه


پست الکترونیکی: a.azami@arums.ac.ir


 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۷