گروه نورولوژی و رادیولوژی

تعداد بازدید:۹۸۶۲

‌‌‌‌‌‌‌مدیر گروه: دکتر قاسم فتاح زاده 

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: نورولوژی

پست الکترونیکی 


سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی،  سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹