کمیته تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک

تعداد بازدید:۵۲۸۳

اعضای کمیته استراتژیک دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
 

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۷۳۵
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۹۸
دکتر جعفر محمدشاهی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۷۷
دکتر سعید صادقیه اهری عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۷۴۱
دکتر امیر احمد عرب زاده  عضو و دانش آموخته (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۷۷
دکتر حسین دوستکامی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۲۵۲۲۵۱
حسن لطفی  عضو ۹۷ ۳۳۵۳۴۶
سلیم وافری  عضو ۳۳۵۳۴۶۸۹
کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
حجت الله خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
کرامت حسن زاده  عضو ۳۳۵۳۴۷۳۳
دکتر عسگر آرمون عضو ۳۳۵۳۴۶۸۸
حجت موسی زاده  عضو  33534690
دکتر بیتا شهباززادگان  عضو  
رضا عجم  عضو (دانشجوی پزشکی 93)  
رضا پناهی  عضو (دانشجوی پزشکی 95)  
سعید پورصادق  عضو ( دانشجوی پزشکی 98 )   
سیده مدینه انجمنی  عضو و دبیر ۳۳۵۳۴۶۷۷

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)
کمیته استراتژیک، دانشکده، دانشگاه

 

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۹