کمیته تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک

تعداد بازدید:۶۷۸۹

اعضای کمیته استراتژیک دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی نوع عضویت در کمیته سمت
1 دکتر جعفرمحمدشاهی عضو و رئیس رئیس دانشکده
2 سیده مدینه انجمنی  مسئول و دبیر مسئول امتحانات و وب دانشکده
3 حافظ میرزانژاد عضو مشاور امور اجرایی و دانشجویی
4 دکتر یوسف محمدی کبار عضو معاون بالینی
5 دکتر حکیمه سعادتی عضو معاون علوم پایه
6 دکتر بهنام محمدی قلعه بین عضو معاون پیراپزشکی
7 دکترعسگر آرمون عضو مسئول EDO
8 دکتر حسین دوستکامی عضو مدیر گروه قلب و بیماریهای عفونی
9 ایراندخت جعفری عضو رئیس اداره آموزش
10 دکتر بینا شهباززادکان  عضو کارشناس EDO
11 حجت اله خانزاده عضو مسئول امور آزمایشگاه ها
12 حسن لطفی  عضو مدیر امور اداری 
13 محمد جعفری  عضو مسئول حراست 
14 کرامت حسن زاده  عضو مسئول کارگزینی 
15 محمود نجفی  عضو رئیس امور مالی 
16 دکتر نگین مهدیخانی عضو دانش آموخته پزشکی عمومی ع پ اردبیل
17 سینا دنیادیده  عضو دانشجوی پزشکی عمومی-دوره علوم پایه1400
18 فریبرز علاف اصغری  عضو دانشجوی پزشکی- دوره علوم پایه1399
19 سعید پورصادق عضو دانشجوی پزشکی عمومی – دوره فیزیوپات1398
20 کاوه صمدی خادم  عضو دانشجوی پزشکی عمومی – دوره بالینی1397
21 عطا ابری عضو دانشجوی پزشکی عمومی – دوره بالینی1396
22 علیرضا محبی  عضو دانشجوی پزشکی عمومی – دوره بالینی پردیس1396
23 رضا پناهی زاده عضو دانشجوی پزشکی عمومی – دوره بالینی 1395


تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)
کمیته استراتژیک، دانشکده، دانشگاه

 

آخرین ویرایش۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳