رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۱۰۱۵۲
حسن لطفی : رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۹۷

تلفن داخلی ۱۱۹

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

مجموعه مدیریت امور عمومی
امور مالی خدمات اداری تدارکات کارگزینی دبیرخانه
نقلیه روابط عمومی طرح تکریم کمیته امور رفاهی تاسیسات

 

کلید واژه ها: رئیس امور عمومی، حسن لطفی

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۰