رئیس اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۱۲۳۱۲
حسن لطفی : رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

تلفن مستقیم: 33534697

تلفن داخلی 119

تلفنخانه 33534680 و 33534679 و 33534734 و 33534732- 045                            

مجموعه مدیریت امور عمومی
امور مالی خدمات اداری تدارکات کارگزینی دبیرخانه
نقلیه روابط عمومی طرح تکریم کمیته امور رفاهی تاسیسات

 

کلید واژه ها: رئیس امور عمومی، حسن لطفی

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲