کارشناس گروه پزشکی اجتماعی

تعداد بازدید:۱۴۲۳

 

‌نام و نام خانوادگی: گل افشان متولی

مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری 

سمت اداری: کارشناس گروه پزشکی اجتماعی

پست الکترونیکی g.motavalli@arums..ac.ir

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) (داخلی ۳۱۵)

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۴۰۱