اداره آموزش

تعداد بازدید:۲۲۱۶

رئیس اداره آموزش پزشکی

کاظم آخربین

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
پست التکرونیکی amozesh.medicine@arums.ac.ir
تلفن های تماس: تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۹۹، تلفن داخلی ۱۱۲- تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰