اعضای هیات علمی گروه پزشکی اجتماعی

تعداد بازدید:۳۲۵۳
     https://isid.research.ac.ir/repo/Person/8jgd248wz2gpzv.png

دکتر سعید صادقیه اهری

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Saeid_SadeghiehAhari

پست الکترونیک: s.sadeghiyeh@arums.ac.ir

رزومه

   https://isid.research.ac.ir/repo/Person/c424rtqf72r8oeme.jpg

دکتر فرهاد پور فرضی

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Farhad_Pourfarzi

پست الکترونیک:f.pourfarzi@arums.ac.ir

رزومه

   https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5xgtjsgi019pa.png

دکتر نسرین فولادی آذرنمین

پرستاری دکترای تخصصی 

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Nasrin_Fouladi

پست الکترونیک:n.fouladi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/p6v4xsex1od8bi.png

دکتر افشان شرقی

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afshan_Sharghi

پست الکترونیک:a.sharghi@arums.ac.ir

رزومه

 https://isid.research.ac.ir/repo/Person/dv2p2haegma0sq.jpg

دکتر فیروز امانی

آمار زیستی (PhD) دکترای تخصصی 

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Firouz_Amani

پست الکترونیک:firouz.amani@arums.ac.ir

رزومه

 https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5460bfc2-71e1-47e2-ac82-5fa3cc5dc4d8.jpg

دکتر خاطره عیسی زاده فر

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Khatereh_Isazadehfar

پست الکترونیک:kh.isazadehfar@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/jc8t9p2r1nj56l.jpg

دکتر حامد زندیان

دکترای تخصصی (PhD) سیاستگذاری سلامت
 مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hamed_Zandian

پست الکترونیک:h.zandian@arums.ac.ir

رزومه

دکتر سهراب ایرانپور

دکترای تخصصی (PhD) اپیدمیولوژی 

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

:https

پست الکترونیک:

رزومه

دکتر عاطفه شادمان مجنده

دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی  

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

:https

پست الکترونیک:

رزومه

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۱