سرفصل دروس

تعداد بازدید:۱۸۵۷۰

برنامه جامع آموزشی دانشکده پزشکی 

رشته مقطع
بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد
بیوشیمی بالینی (جدید) کارشناسی ارشد
پزشکی دکتری عمومی
پزشکی (جدید) دکتری عمومی
رادیولوژی کارشناسی
علوم آزمایشگاهی کارشناسی
علوم آزمایشگاهی،ورودی 1400 به بعد کارشناسی
علوم تشریحی سال 1402 به بعد کارشناسی ارشد
علوم تشریحی سال 1401 به بعد کارشناسی ارشد
علوم تشریح کارشناسی ارشد
فیزیولوژی کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 98 به بعد کارشناسی 
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد 
میکروب شناسی کارشناسی ارشد
هوشبری پیوسته کارشناسی
هوشبری پیوسته (جدید) کارشناسی
هوشبری ناپیوسته کارشناسی
میکروبشناسی پزشکی ورودی 1400 به بعد کارشناسی ارشد

برای مطالعه سرفصل ها روی نام رشته ها کلیک شود.

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳