تقویم دانشگاهی

تعداد بازدید:۷۲۷۷
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - برای ورودیهای سال 1400
نیمسال اول 
انتخاب واحد اینترنتی  13 تا 18 شهریور ماه 1400
شروع کلاسها 1400/7/17
حذف و اضافه دو درس 27 و28 مهر ماه 1400
حذف اضطراری یک درس 7و  8 دی ماه 1400
پایان کلاس ها 1400/11/14 
شروع امتحانات  1400/11/16
پایان امتحانات 1400/12/5
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  30 بهمن لغایت 2 اسفندماه ماه 1400

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - برای ورودیهای سال 1400
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی  7 تا12 اسفند ماه 1400
شروع کلاسها 1400/12/14
حذف و اضافه دو درس 24 تا 25 اسفندماه 1400
حذف اضطراری یک درس 17 و 18 خرداد ماه 1401
پایان کلاس ها 1401/4/23
شروع امتحانات  1401/4/25
پایان امتحانات 1401/5/13
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  1 لغایت 3 مرداد ماه 1401

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-برای ورودیهای قبل از سال 1400
نیمسال اول 
انتخاب واحد اینترنتی  13 تا 18 شهریورماه 1400
شروع کلاسها 1400/6/27
حذف و اضافه دو درس 7 و 8 مهرماه 1400
حذف اضطراری یک درس 16 و 17 آذر ماه 1400
پایان کلاس ها 1400/10/23
شروع امتحانات 1400/10/25
پایان امتحانات 1400/11/13
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  9 لغایت 11 بهمن ماه 1400

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-برای ورودیهای قبل از سال 1400
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی  23 تا 28 بهمن ماه 1400
شروع کلاسها 1400/11/30
حذف و اضافه دو درس 11 تا 12 اسفند ماه 1400
حذف اضطراری یک درس 27 و 28 اردیبهشت ماه 1401
پایان کلاس ها 1401/4/2
شروع امتحانات 1401/4/4
پایان امتحانات 1401/4/22
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  11 لغایت 13 تیر ماه 1401

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 – 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۴۰۰