تقویم دانشگاهی

تعداد بازدید:۸۰۳۸
تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
نیمسال اول 
انتخاب واحد اینترنتی  12 تا 17 شهریور ماه 1401
شروع کلاسها 1401/6/19
حذف و اضافه دو درس 29 تا 30 شهریور ماه 1401
حذف اضطراری یک درس 8 و 9 آذر ماه 1401
پایان کلاس ها 1401/10/15
شروع امتحانات  1401/10/17
پایان امتحانات 1401/11/5
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  1 لغایت 3 بهمن ماه 1401

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1402 - 1401 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی  8 تا 13 بهمن ماه 1401
شروع کلاسها 1401/11/16
حذف و اضافه دو درس 25 و 26 بهمن ماه 1401
حذف اضطراری یک درس 25 و 27 اردیبهشت ماه 1402
پایان کلاس ها 1402/4/1
شروع امتحانات  1402/4/3
پایان امتحانات 1402/4/22
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  17 لغایت 19 تیرماه 1402

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-برای ورودیهای قبل از سال 1400
نیمسال اول 
انتخاب واحد اینترنتی  13 تا 18 شهریورماه 1400
شروع کلاسها 1400/6/27
حذف و اضافه دو درس 7 و 8 مهرماه 1400
حذف اضطراری یک درس 16 و 17 آذر ماه 1400
پایان کلاس ها 1400/10/23
شروع امتحانات 1400/10/25
پایان امتحانات 1400/11/13
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  9 لغایت 11 بهمن ماه 1400

 

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 - 1400دانشگاه علوم پزشکی اردبیل-برای ورودیهای قبل از سال 1400
نیمسال دوم
انتخاب واحد اینترنتی  23 تا 28 بهمن ماه 1400
شروع کلاسها 1400/11/30
حذف و اضافه دو درس 11 تا 12 اسفند ماه 1400
حذف اضطراری یک درس 27 و 28 اردیبهشت ماه 1401
پایان کلاس ها 1401/4/2
شروع امتحانات 1401/4/4
پایان امتحانات 1401/4/22
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  11 لغایت 13 تیر ماه 1401

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1401 – 1400 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تقویم دانشگاهی سالتحصیلی 1402 – 1401 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۴۰۱