کمیته حقوق شهروندی و ارباب رجوع

تعداد بازدید:۲۰۸

 

نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته نام و نام خانوادگی  سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس  کاظم آخربین  عضو
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو  سید ابراهیم انجمنی  عضو
دکتر امبر احمد عرب زاده  عضو کرامت حسن زاده  عضو
حسن لطفی  عضو  دکتر خاطره عیسی زاده عضو
سیده مدینه انجمنی  عضو مریم والی نیا  عضو
فاطمه اقدسی  عضو  حجت موسی زاده  عضو 
 حجت اله خانزاده  عضو  اللهوردی وفادار  عضو 
سید بهزاد اجلالی عضو دکتر عسگر آرمون  عضو و دبیر

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۵۳ - تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۹