اعضای کمیته مشورتی دانشجویان

تعداد بازدید:۱۲۶۰
نام و نام خانوادگی مدرک / رتبه رشته تحصیلی سمت
دکتربهمن بشردوست دانشیار گوش، حلق و بینی رئیس
دکتر جعفر محمدشاهی استادیار بیماریهای داخلی عضو
دکتر امیر احمد عرب زاده  استادیار جراحی عروق و تروما  عضو
کاظم آخربین کارشناس ارشد (کارمند) مدیریت اموزشی عضو
دکتر عسگر آرمون دکتری  (کارمند) مدیریت آموزشی عضو
دکتر بیتا شهباززادگان دکتری تخصصی Ph.D(کارمند) آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت عضو
سینا رسول زاده ورودی ۹۲ پزشکی عضو
تلفن تماس رئیس کمیته مشورتی ۳۳۵۳۴۷۳۵؛ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
آخرین ویرایش۲۹ شهریور ۱۳۹۹