اعضای هیات علمی گروه زنان و زایمان

تعداد بازدید:۱۳۱۸
https://isid.research.ac.ir/repo/Person/x4qvqrex532cuh.jpg

دکتر نوشین مبارکی

دکترای تخصصی انکولوژی زنان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Noushin_Mobaraki

پست الکترونیک:n.mobaraki@arums.ac.ir 

                                       رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/yaqehk3i8g2ovw.jpg

مریم السادات رضوی

دکترای تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryamalsadat_Razavi

پست الکترونیک:m.razavi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/z4dzvol03vl3i5.jpeg

دکتر فرانک جلیل وند

دکتری تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/f-jalilvand/fa

پست الکترونیک:f.jalilvand@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/ljmu64c8xwkeqk.jpeg

دکتر زهرا قوامی

دکتری تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/z-ghavami/fa

پست الکترونیک:z.ghavami@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/4uw67s6a9tkp7y.jpeg

دکتر رقیه درگاهی

دکترای تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/r-darghahi/fa

پست الکترونیک:r.darghahi@arums.ac.ir 

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/d9dq9kk4qu3t66.jpeg

دکتر شروین تبریزیان

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/sh-tabrizian/fa

پست الکترونیک:sh.tabrizian@arums.ac.ir 

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5qczo39gb24ty8.png

دکتر تیبا میرزارحیمی

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/t-mirzarahimi/fa

پست الکترونیک:t.mirzarahimi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/rk6odz5efs9ha7.jpeg

دکترشهلا فرضی پور

 دکترای تخصصی زنان و زایمان

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://academic.arums.ac.ir/sh-farzipour/fa

پست الکترونیک:sh.farzipour@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۴۰۱