اعضای گروه مدیریت اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۲۳۹۳
https://isid.research.ac.ir/repo/Person/1nioth6zq96z82.jpg

عبداله مهدوی دکتر

مدیریت اطلاعات سلامت (PhD) دکترای تخصصی

مرتبه علمی:استاد یار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mahdavi_Mahdavi

پست الکترونیک:a.mahdavi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/cq6lroeb3bcws7.jpg

دکتر مهرناز مشعوفی

 مدیریت اطلاعات سلامت  دکترای تخصصی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehrnaz_Mashoufi

پست الکترونیک:m.mashoufi@arums.ac.ir

رزومه

دکتر محمد مهرتک

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (PhD) دکترای تخصصی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Mehrtak

پست الکترونیک:m.mehrtak@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/jzmralqi652kfk68.jpg

دکتر کمال ابراهیمی

مدیریت اطلاعات سلامت (PhD) دکترای تخصصی

 مرتبه علمی:استاد یار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Kamal_Ebrahimi

پست الکترونیک:k.ebrahimi@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/b7eb897d-2b00-4bcb-81ce-68177c009f58.jpg

علیرضا محمدنیا اورنج

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مرتبه علمی:مربی

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_MohammadniaOranj

پست الکترونیک:a.mohammadnia@arums.ac.ir

رزومه

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۹