جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلا لطفی

تعداد بازدید:۱۷

شنبه 1403/3/19 ساعت 8:00 صبح  - اتاق جلسه ریاست  دانشکده
موضوع: " بررسی ارتباط وجود سنگ کلیه ونمایه تری گلیسرید –گلوکز در افراد مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام خمینی (ره)اردبیل "
هیات داوران: دکتر مسعود امن زاده ،دکتر شفق علی عسگر زاده،دکتر سمیه متین
اساتید راهنما : دکتر سوسن محمدی کبار
اساتید مشاور : دکتر عزیز کامران ،دکتر سهراب ایران پور    
رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی : دکتر جعفر محمد شاهی

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۴۰۳