اعضای هیات علمی گروه قلب و بیماریهای عفونی:

تعداد بازدید:۴۰۳

دکتر شهرام حبیب زاده

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Shahram_Habibzadeh

s.habibzadeh@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/vapzm4j3dl9yuo.png

جعفر محمد شاهی دکتر

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Jafar_MohammadShahi

  j.mohammadshahi@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/xh2x9z571dkrxw.png

دکترمریم دست برهان

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Dastborhan

m.dastborhan@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/rua5cpqkyalwwr58.jpg

دکتر حسین دوستکامی

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال

دانشیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hossein_Doustkami

h.doustkami@arums.ac.ir پست الکترونیک:

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/6ufz4g4f8ngl2t.jpg

دکتر بیژن زمانی

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Bijan_Zamani

پست الکترونیک:b.zamani@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/h0mizui58o2ie4.jpg

دکتر بهزاد باباپور ساعتلو

دکترای تخصصی بیماری های قلب و عروق

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Behzad_Babapoursaatlou

پست الکترونیک:b.babapour@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/8dn1xmeg2w2zq4.jpg

دکتر افشین نجاتی افخم

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های قلب و عروق

استادیار مرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afshin_NejatiAfkham

پست الکترونیک:a.nejatiafkam@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/5u4pru807ek04t.png

دکتر لیلی اوستا

دکتری تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اکوکاردیوگرافی

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Leili_Avesta

پست الکترونیک:l.avesta@arums.ac.ir

رزومه

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/azj8ijh0ica9bt.png

دکتر زهرا امیر اعجم

متخصص قلب و عروق فلوشیپ الکتروفیزیولوژی بالینی

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://

پست الکترونیک:

رزومه

 

دکتر سمیرا اکبریه

متخصص عفونی 

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://

پست الکترونیک:

رزومه

 

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۴۰۰