لینک کلاس های آنلاین

تعداد بازدید:۱۳۶۶۳

 

elb.arums.ac.ir/medical1

elb.arums.ac.ir/medical2

elb.arums.ac.ir/medical3

elb.arums.ac.ir/medical4

elb.arums.ac.ir/medical5

لینک کلاسهای اساتید دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

Dr.Armon@arums.ac.ir

Dr.S.Amani@arums.ac.ir

Dr.Banai@arums.ac.ir

Dr.Teymouri@arums.ac.ir

Dr.Hosseinzadeh@arums.ac.ir

Dr.Refahi@arums.ac.ir

Dr.Saadati@arums.ac.ir

Dr.Safarzadeh@arums.ac.ir

Dr.Isazadeh@arums.ac.ir

Dr.Karami@arums.ac.ir

Dr.Namjoo@arums.ac.ir

Dr.Heidari@arums.ac.ir

Dr.K.Ebrahimi@arums.ac.ir

Dr.Bashardost@arums.ac.ir

Dr.B.Mohammadi@arums.ac.ir

Dr.P.Mohammadi@arums.ac.ir

Dr.Panahpour@arums.ac.ir

Dr.Piri@arums.ac.ir

Dr.Jedi@arums.ac.ir

Dr.Khademi@arums.ac.ir

Dr.Dadkhah@arums.ac.ir

Dr.Davarnia@arums.ac.ir

Dr.Zandian@arums.ac.ir

Dr.Sattari@arums.ac.ir

Dr.Saqqa@arums.ac.ir

Dr.Salimnejad@arums.ac.ir

Dr.Sharghi@arums.ac.ir

Dr.Sadeghieh@arums.ac.ir

Dr.Abedi@arums.ac.ir

Dr.Arabzadeh@arums.ac.ir

Dr.AliPanah@arums.ac.ir

Dr.AliMohammadi@arums.ac.ir

Dr.Foladi@arums.ac.ir

Dr.F.Amani@arums.ac.ir

Dr.Golmohammadi@arums.ac.ir

Dr.Mazeni@arums.ac.ir

Dr.M.Amani@arums.ac.ir

Dr.Mo.Amani@arums.ac.ir

Dr.Mohammadzadeh@arums.ac.ir

Dr.MohammadShahi@arums.ac.ir

Dr.Mashoufi@arums.ac.ir

Dr.Mahdavi@arums.ac.ir

Dr.Mahdavifar@arums.ac.ir

Dr.Mehrtak@arums.ac.ir

Dr.H.Mirzanjad@arums.ac.ir

Dr.Najafzadeh@arums.ac.ir

Dr.Niapour@arums.ac.ir

Dr.Aslani@arums.ac.ir

Dr.Fazaeli@arums.ac.ir

Eng.Mohammadnia@arums.ac.ir

Dr.Moazedi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۴۰۰